Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich sympatyków słupskiego klubu Akademia Małego Lekkoatlety o finansowe wsparcie działalności sportowej. Zgodnie z ustawą „o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z przepisami podatkowymi na rzecz dowolnie wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego.

AML Słupsk można wesprzeć poprzez przekazanie części swoich podatków poprzez Fundację Partnerstwo, która po raz kolejny uruchomiła akcję wpłat 1% podatku dochodowego na rozwój sportu wśród młodzieży.

W myśl przepisów 1% podatku dochodowego za 2013 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego jaką jest Fundacja Partnerstwo mogą przekazać:

⇒ podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,

⇒ podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,

⇒ podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19% stawki podatku.

Aby przekazać 1% podatku należy wypełnić w sposób prezentowany poniżej odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36,PIT -36L, PIT-37, PIT 38, lub PIT-28) wpisując:

Urząd Skarbowy w terminie do 3 miesięcy przekaże 1% podatku należnego na konto Fundacji, a z kolei Fundacja przekaże 100% środków w formie umowy darowizny na rzecz klubów wskazanych przez darczyńców.

Darowizny 6% na Twój Klub Sportowy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami osoby fizyczne mogą przez cały rok wpłacać darowizny na konto Fundacji i odliczać je od podstawy opodatkowania PIT darowizny w kwocie nie przekraczającej 6 % dochodu uzyskanego w danym roku.

Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m.in. na działalność w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu). Proponujemy dokładne sprecyzowanie konkretnego celu wsparcia poprzez podanie celu:  “darowizna na upowszechnianie sportu – wpisać nazwę klubu”.

Gwarantujemy, że  pełna kwota zostanie przez nas przekazana zgodnie z wolą darczyńcy.

Dane potrzebne do dokonania przelewu:

Fundacja Partnerstwo
Al. Prymasa Tysiąclecia 76F
01-424 Warszawa
Numer konta: 47 1060 0076 0000 3260 0047 8738

Ważne dla odliczających darowizny:


Od dochodu można odliczyć darowizny osób fizycznych w kwocie nie wyższej niż 6% podstawy wymiaru  ( art. 26 ust. 1 pkt 9 ust o PIT Ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczącego możliwości odliczenia  darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r. Zapisy Ustawy o podatku dochodowym (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia podatku dochodowego (od 01.01.2004 roku) określają , iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze działań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

⇒ organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

⇒ prowadzącym działalność pożytku publicznego sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być  udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych .Podatnik w zeznaniu podatkowym ma prawo wykazania kwoty przekazanej darowizny, kwoty darowizny odliczonej od podstawy opodatkowanie oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego: Fundacja Partnerstwo, Al. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa, NIP 527 24 30 651. Osoba fizyczna wykazuje przekazaną darowiznę w rozliczeniu rocznym PIT-0, dzięki czemu zmniejsza kwotę płaconego podatku dochodowego PIT-37.

Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia naszego programu ,,Sponsor Sportu”, jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Darowizny 10% na Twój Klub Sportowy

Osoby prawne – spółki z o.o., spółki akcyjne mają prawo do odliczenia od swojego dochodu darowizny przekazanej Fundacji PARTNERSTWO, nie przekraczającej 10% dochodu w roku podatkowym. Warunkiem jest przeznaczenie darowizny na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (m.in. na działalność w zakresie  upowszechniania kultury fizycznej i sportu).Proponujemy dokładne sprecyzowanie konkretnego celu wsparcia poprzez podanie celu: “darowizna na upowszechnianie sportu – wpisać nazwę klubu”.

Gwarantujemy, że pełna kwota zostanie przez nas przekazana zgodnie z wolą darczyńcy.

Dane potrzebne do dokonania przelewu:

Fundacja Partnerstwo
Al. Prymasa Tysiąclecia 76F
01-424 Warszawa
Numer konta: 47 1060 0076 0000 3260 0047 8738

Ważne dla odliczających darowizny:


Od dochodu można odliczy darowizny od osób prawnych do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu (na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczącego możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego od 01.01.2004 r.). Zapisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (art. 18 ust. 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia podatku dochodowego (od 01.01.2004 roku) określają , iż można odliczyć darowizny przekazane na cele zawierające się w sferze działań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie),

⇒ organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,

⇒ prowadzącym działalność pożytku publicznego sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.

Należy pamiętać, że wysokość darowizny powinna być  udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna – dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu (art. 26 ust. 7 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych; art. 18 ust. 1 i 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).

Osoba prawna w zeznaniu podatkowym ma obowiązek wykazania kwoty przekazanej darowizny, kwoty odliczonej darowizny oraz danych identyfikacyjnych obdarowanego: Fundacja Partnerstwo, Al. Prymasa Tysiąclecia 76F, 01-424 Warszawa, NIP 527 24 30 651.

Firma kwotę przekazanych darowizn wykazuje w rozliczeniach miesięcznych na formularzu CIT-O i w rozliczeniu rocznym CIT-8/O oraz w sprawozdaniu finansowym w informacji dodatkowej.

Oprócz oczywistych korzyści społecznych płynących ze wsparcia naszego programu ,,Sponsor Sportu”, jest to również sposób na zmniejszenie kwoty stanowiącej podstawę do naliczenia podatku dochodowego od osób prawnych, a tym samym zmniejszenie płaconego podatku dochodowego.