Loading...

Statut Akademii Młodego Lekkoatlety

Tekst jednolity przyjęty uchwałą nr 8/2018 § 2 przez

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

w dniu 13 czerwca 2018 roku

z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 roku

Rozdział 1

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę „Akademia Młodego Lekkoatlety” zwane dalej Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie używa nazwy skróconej AML Słupsk

§ 2

Terenem działania Akademii Młodego Lekkoatlety jest obszar całego kraju.

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Słupsku przy ul. Madalińskiego 4.

§ 3

 1. Stowarzyszenie podlega wpisowi do ewidencji klubów sportowych nie prowadzących działalności gospodarczej i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r., poz. 650), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2018, poz. 723) oraz niniejszego statutu.
 3. Stowarzyszenie może być członkiem organizacji o podobnym profilu działania.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 2

Cele i środki działania

§ 5

Celem Akademii Młodego Lekkoatlety jest:

 1. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie działania oraz wychowywanie przez kulturę fizyczną.
 2. AML realizuje swoje cele przez:

1) współdziałanie z organami samorządów terytorialnych, organami władz państwowych, stowarzyszeniami i związkami sportowymi w celu zapewnienia swoim członkom właściwych warunków do uprawiania sportu,

2) uczestniczenie w rozgrywkach i zawodach sportowych rangi miejskiej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej,

3) organizowanie zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

4) organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży,

5) prowadzenie działalności szkoleniowej,

6) sprawowanie opieki wychowawczej i szkoleniowej nad członkami Stowarzyszenia.

§ 6

 1. Stowarzyszenie opiera swą działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków, sympatyków i wolontariuszy.
 2. Stowarzyszenie może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wspierania statutowej działalności stowarzyszenia.
 3. Dla realizacji określonych celów statutowych Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
 4. Misją Stowarzyszenia jest:
 • wychowanie dzieci, młodzieży i dorosłych przez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę w oparciu o zasady fair play,
 • prowadzenie szkolenia dzieci i młodzieży we współzawodnictwie i w strukturach związków sportowych regionalnych i krajowych,
 • prowadzenie profesjonalnych treningów lekkoatletycznych,
 • nauczanie podstaw i elementów dyscypliny olimpijskiej jaką jest lekkoatletyka,
 • utworzenie wszystkich grup wiekowych dla trenujących w Stowarzyszeniu,
 • zachowanie ciągłości trenowanych grup,
 • płynne przechodzenie z grupy naborowej do grupy starszej i dalej do młodzików, juniorów i seniorów.

 

 

 

Rozdział 3

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki

§ 7

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych
 2. Wspierających
 3. Honorowych

§ 8

 1. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia mogą zostać pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju, jak i za granicą, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną wpisani w rejestr członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu.
 2. Małoletni mogą być członkami Stowarzyszenia za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.
 3. Członkowie Stowarzyszenia uzyskują prawo wyborcze do statutowych organów Klubu i prawo głosowania po ukończeniu 18 roku życia.

§ 9

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. Uczestnictwa w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym, z biernym i czynnym prawem wyborczym.
 2. Zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
 3. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Stowarzyszenie;
 4. Korzystania z wszelkich urządzeń będących w dyspozycji Stowarzyszenia,
 5. Korzystania z innych uprawnień określonych uchwałą Zarządu Stowarzyszenia.

§ 10

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Stowarzyszenia, zostaną przyjęte przez Zarząd i zadeklarują pomoc materialno-finansową lub inną dla Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych ZebraniachCzłonków Stowarzyszenia,
 2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Stowarzyszenia,
 3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 12

Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne niezależnie od obywatelstwa zasłużoneszczególnie dla rozwoju Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu.

§ 13

Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

 1. Czynny udział w działalności Stowarzyszenia,
 2. Przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz,
 3. Godne reprezentowanie Stowarzyszenia,
 4. Płacenie składek na zasadach przyjętych uchwałą Zarządu, za wyjątkiem członkówhonorowych.

§ 14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje poprzez:

1) dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu

2) skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

 1. a) umyślnego naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia
 2. b) nie brania udziału w działalności statutowej Stowarzyszenia przez okres 6 miesięcy znieuzasadnionych powodów

3) rozwiązanie się Stowarzyszenia,

 1. Od decyzji o skreśleniu z listy członków przysługuje stronie prawo odwołania się doWalnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia opodjętej uchwale.

 

 

Rozdział 4

Władze Stowarzyszenia

§ 15

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,

2) Zarząd,

3) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest najwyższą władzą AML i zwoływane jest przez Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd raz na 4 lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd:

1) z własnej inicjatywy członków Zarządu,

2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3) na wniosek 1/3 ogółu członków.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbywa się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

§ 17

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

1) uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia,

2) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Stowarzyszenia,

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia,

5) wybór i odwołanie Zarządu (w tym Prezesa Zarządu) i Komisji Rewizyjnej (w tym Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej),

6) podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia,

7) uchwalanie regulaminów: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, wyróżnień, nagród i kar,

8) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,

9) powoływanie sekcji Stowarzyszenia,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach członkostwa tj.: zawieszenia w prawach członka, skreślenia z listy członków Stowarzyszenia oraz w sprawie zawieszenia czynnościach członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 60 % członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.
 2. W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd, niezależnie od osób, którym uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia przysługuje na mocy niniejszego statutu.

§ 18

 1. Zarząd Akademii Młodego Lekkoatlety składa się z od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. O liczbie członków Zarządu na daną kadencję decyduje uchwałą Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 2. Zarząd ze swojego składu wybiera Prezesa, Wice Prezesa ds. dzieci, Wice Prezesa ds. organizacyjnych i/lub Członków.
 3. Zarząd Stowarzyszenia działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

 1. W przypadku powołania Zarządu wieloosobowego, Zarząd Stowarzyszenia odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes.

 

 1. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w formie uchwał. W przypadku równej ilości głosów za i przeciw uchwale decyduje głos Prezesa Zarządu.

 

 1. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej i przewodniczący Komisji.
 2. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z jednym z Wice Prezesów.

 

§ 19

Do zadań Zarządu Stowarzyszenia należy kierowanie bieżącą działalnością AML w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków Stowarzyszenia, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 5. przyjmowanie, zawieszanie i skreślanie członków, wymierzanie kar regulaminowych,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 7. składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 8. uchwalanie wysokości składek członkowskich,
 9. pozyskiwanie środków finansowych na działalność Stowarzyszenia,
 10. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia,
 11. uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów władzy.

§ 20

 1. Członek Zarządu Stowarzyszenia może być zawieszony w czynnościach Zarządu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze statutem bądź w inny sposób stracił zaufanie członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 60% głosów przy obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.
 3. Zawieszony członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.

§ 21

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 3. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzenie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności,określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

3) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

4) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Stowarzyszenia,

5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

§ 22

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Stowarzyszenia.
 2. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 2 uprawnionych do głosowania.
 3. Zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego ZebraniaCzłonków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały o zawieszeniu.

§ 23

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Stowarzyszenia. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.

Rozdział 5

Wyróżnienia i kary

§ 24

Za aktywny udział w realizacji zadań Stowarzyszenia przyznawane są wyróżnienia i nagrody. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień, nagród i kar określa regulamin opracowany przez Zarząd Stowarzyszenia.

§ 25

 1. W razie naruszenia postanowień statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, prawo wymierzania następujących kar:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) zawieszenia w prawach członka na okres do 12 miesięcy,

4) skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu członkowi Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

Uchwała Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia o ukaraniu jest ostateczna.

Rozdział 6

Majątek i fundusze Akademii Młodego Lekkoatlety

§ 26

 1. Na majątek AML składają się: nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze Akademii składają się:

1) składki członkowskie,

2) darowizny i zapisy,

3) dotacje,

4) dochody z majątku,

5) inne wpływy,

§ 27

Dla ważności oświadczeń w zakresie podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa oraz Wice Prezesa.

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie się Akademii Młodego Lekkoatlety

§ 28

Zmiany statutu Stowarzyszenia wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podjęte większością 60% głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 29

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, podjętej większością 60% głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony jego majątek.